Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.  на Министъра на здравеопазването, всички паралелки, които са единствени за съответния випуск, преминават в присъствена форма на обучение.

За СУ "Пейо Яворов" това означава, че от утре 15.02.2021 г. присъствено ще се обучават 9 и 10 клас, както и 7, 8 и 12 клас, съгласно предварително изготвения график.

 

- 9а клас - стая №210;

- 10а клас - стая №109;

За допълнителна информация се обърнете към класните ръководители!


Заповед РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед №РД-01-52/26.01.2021г., за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-677/25.11.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и Заповед №РД-09-290/29.01.2021 г. на МОН и Заповед на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" №РД-07-734 от 02.02.2021г. в периода от 04.02.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас в СУ „П. Кр. Яворов“ ще се осъщестява на ротационен принцип от обучение от разстояние в електронна среда в присъствена форма и обратно, по утвърдено за втория учебен срок седмично разписание и графика на учебните часове.

В СУ „П. Кр. Яворов“ ще продължи да се прилага организацията, която ограничава взаимодействието между отделните паралелки и класове, както и установените противоепидемиологични дейности по дезинфекция на помещенията.

Напомням също, че съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването носенето на маски е задължително в сградата на училището от всички!

Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-09-290/29.01.2021 г. на МОН

Заповед РД-07-734/02.02.2021г на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов"


График за учебното време след 04.02.2021 г.

График за присъствена форма на обучение


Психологична подкрепа за училищната общност във Варна 

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Всеки работен ден в електронна среда работи екип психолози от Общинския център за психологична подкрепа към дирекция „Образование имладежки дейности“.
Въпроси могат да бъдат изпращани и по електронна поща.

Телефони за връзка с психолозите в СУ "Пейо Кр. Яворов":

0889 956765 - Марина Димитрова
0896 577727 - Станислав Станев

График и контакти:
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант,координатор
• всеки работен ден от 10ч. – 13ч.; 0882 567 038
e-mail: empatia@abv.bg
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
• всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com; 0887 498 047
Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
• всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728
Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 

 

Педагогически колектив

     Колективът на СУ “Пейо Кр. Яворов” наброява 86 специалисти, от които 66 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия,

Училищни Документи

Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за

Проекти

Текущи проекти, в които училището участва, както и архив с изминали проекти. “Еразъм+” и “Коменски” Проект “Подкрепа за успех” Проект “Образование за утрешния ден” Еко-проекти “Твоят час” Други проекти 2014/2015 За поредна година училището активно работи по проект “УСПЕХ”. Учениците