1. Краят на втория учебен срок на учениците от I до III клас да е 23.06.2021 год., за учениците от IV до VII клас да е 30.06.2021 год., а за учениците от VIII до XI клас- 15.07.2021 год. По този начин за учениците от I до III клас се осигуряват три, а за учениците от IV до ХI клас- две допълнителни седмици, в които дните са неучебни, но могат да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси, проектни дейности и/ или обща подкрепа.

2. СУ „П. Кр. Яворов“, като училище, което не е използвало допълнителни седмици и е приключило първия учебен срок на 02.02.2021 год., до края на втория учебен срок да:

2.1. Организира по преценка на учителите обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения, като присъствието на учениците, за които интервенцията е необходима, е задължително.

2.2. Организира занимания по интереси, проектни дейности, включително екипни проекти в класа и/ или училището, посещение на музеи и други културни институции, предприятия, спортни дейности и други занимания на открито с цел да се компенсират и дефицитите от социалната дистанция по време на обучението. Присъствието на учениците в тези дейности не е задължително.

3. Графикът и видът на дейностите да се определят от педагогическия съвет съобразно предложенията на класните ръководители и ръководителите на групи за занимания по интереси и да се утвърди от директора.

Приключване на учебната 2020/2021 година в СУ “Пейо Крачолов Яворов”