Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

Информация за същността на всеки вид социална услуга;

Практически насоки за действия при инцидент;

Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

 

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Организация на учебния ден

Годишен план

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Стратегия за развитие

План за действие и финансиране на стратегията за развитие

Програма за организация и провеждане на занимания по интереси

Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище

Програма за взаимодействие между училищната и родителската общност

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

Правилник за организиране на пропускателния режим

План за работа на комисията по БДП

План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата

Мерки за повишаване качеството на образованието

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред учениците

Правилник за прилагане на методите на медиация при разрешаване на конфликти

Процедура по медиация в СУ "Пейо Кр. Яворов"

 

Списък на учебниците, които ще се използват в СУ "Пейо Кр. Яворов" за учебната 2020/2021 година

Класно ръководство за учебната 2020/2021 година

Разписание на учебните часове

График за дежурство при влизане/излизане на ученици

Спортен календар

Седмична програма - I срок 2020-2021 учебна година.

Училищен учебен план: I-IV клас

Училищен учебен план: V-VII клас

Училищен учебен план: VIII-XII клас

График за провеждане на трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт

График за провеждане на СИП и ФУЧ

График за предоставяне на консултации от учители на ученици от I до XII клас

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от учителите в ЦОУД

График за провеждане на писмени работи за ученици в начален етап

График за писмени и класни работи за ученици от V до VII клас

График за писмени и класни работи за ученици от VIII до XII клас

График за провеждане на училищни олимпиади и национални състезания през учебната 2020-2021 година

График за провеждане на тренировки в закрит плувен басейн "Яворов" за учебната 2020/2021 г.

Правилник за вътрешния ред на закрит училищен плувен басейн "Яворов"


Вътрешни правила за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

Заповед №РД-07-296/02.10.2020г. на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" - За утвърждаване на вътрешни правила за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

Заповед №РД-07-313/02.10.2020г. на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" - За отпускане на стипендии на ученици, завършили основно образование