Сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Класно ръководство за учебната 2020/2021 година

Разписание на учебните часове

График за дежурство при влизане/излизане на ученици

Спортен календар

Седмична програма - I срок 2020-2021 учебна година.

Училищен учебен план: I-IV клас

Училищен учебен план: V-VII клас

Училищен учебен план: VIII-XII клас

График за провеждане на трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт

График за провеждане на СИП и ФУЧ

График за предоставяне на консултации от учители на ученици от I до XII клас

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от учителите в ЦОУД

График за провеждане на писмени работи за ученици в начален етап

График за писмени и класни работи за ученици от V до VII клас

График за писмени и класни работи за ученици от VIII до XII клас

График за провеждане на училищни олимпиади и национални състезания през учебната 2020-2021 година


Вътрешни правила за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

Заповед №РД-07-296/02.10.2020г. на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" - За утвърждаване на вътрешни правила за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

Заповед №РД-07-313/02.10.2020г. на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" - За отпускане на стипендии на ученици, завършили основно образование