Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

Информация за същността на всеки вид социална услуга;

Практически насоки за действия при инцидент;

Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

 

Основна училищна документация:

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Организация учебен ден

Годишен план за дейността училището

Стратегия за развитие на училището

План за квалификационна дейност

Списък на учебници за учебната 2022/2023 година

Спортен календар

Учебен план начален етап

Учебен план прогимназия

Учебен план гимназия

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за сътрудничество при случаи на деца, жертви или в риск от насилие

Процедура за уведомяване на ръководството при инциденти

Процедура по медиация

Правилник медиация

Процедура налагане на санкции на учениците

План-програма взаимодействие между училищната общност и родителите

Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците

Програма за подкрепа за личностното развитие на учениците