Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

Информация за същността на всеки вид социална услуга;

Практически насоки за действия при инцидент;

Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

 

* Етичен кодекс

* Правилник за дейността на училището

* Организация на учебния ден

* Годишен план

* Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

* Стратегия за развитие

*План за квалификационна дейност

* План за действие и финансиране на стратегията за развитие

* План за работата на педагогическия съвет

* Програма за организация и провеждане на занимания по интереси

* Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище

* План-програма взаймодеиствие между училищната общност и родителите

* Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

* Правилник за организиране пропускателен режим

* План за работа на комисия по БДП

* План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата

* Мерки за повишаване качеството на образованието

* Училищен план за повишаване и насърчаване на грамотността

* Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието

* Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред учениците

* Правилник за прилагане на методите на медиация при разрешаване на конфликти

* Процедура по медиация в СУ "Пейо Кр. Яворов"

 

* Класно ръководство за учебната 2021/2022 година

* Разписание на учебните часове

* График за дежурство при влизане/излизане на ученици

* Спортен календар

* Седмична програма - I срок 2021-2022 учебна година.

* Училищен учебен план: I-IV клас

* Училищен учебен план: V-VII клас

* Училищен учебен план: VIII-XII клас

* График спортни дейности

* График за провеждане на ФУЧ

* График за предоставяне на консултации от учители на ученици от I до XII клас

* График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители-12

* График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от учителите в ЦОУД

* График за провеждане на писмени работи за ученици в начален етап

* График за писмени и класни работи за ученици от V до VII клас

* График за писмени и класни работи за ученици от VIII до XII клас

* График за провеждане на училищни олимпиади и национални състезания през учебната 2021-2022 година

* Правилник за вътрешния ред на закрит училищен плувен басейн "Яворов"


Вътрешни правила за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование