Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

Информация за същността на всеки вид социална услуга;

Практически насоки за действия при инцидент;

Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

 

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Организация на учебния ден

Годишен план

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Стратегия за развитие

План за действие и финансиране на стратегията за развитие

Програма за организация и провеждане на занимания по интереси

Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище

Програма за взаимодействие между училищната и родителската общност

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

Правилник за организиране на пропускателния режим

План за работа на комисията по БДП

Мерки за повишаване качеството на образованието

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред учениците

Правилник за прилагане на методите на медиация при разрешаване на конфликти

Процедура по медиация в СУ "Пейо Кр. Яворов"

 

Класно ръководство за учебната 2020/2021 година

Разписание на учебните часове

График за дежурство при влизане/излизане на ученици

Спортен календар

Седмична програма - I срок 2020-2021 учебна година.

Училищен учебен план: I-IV клас

Училищен учебен план: V-VII клас

Училищен учебен план: VIII-XII клас

График за провеждане на трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт

График за провеждане на СИП и ФУЧ

График за предоставяне на консултации от учители на ученици от I до XII клас

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от учителите в ЦОУД

График за провеждане на писмени работи за ученици в начален етап

График за писмени и класни работи за ученици от V до VII клас

График за писмени и класни работи за ученици от VIII до XII клас

График за провеждане на училищни олимпиади и национални състезания през учебната 2020-2021 година

График за провеждане на тренировки в закрит плувен басейн "Яворов" за учебната 2020/2021 г.


Вътрешни правила за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

Заповед №РД-07-296/02.10.2020г. на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" - За утвърждаване на вътрешни правила за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

Заповед №РД-07-313/02.10.2020г. на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" - За отпускане на стипендии на ученици, завършили основно образование