Публикуването на посочените данни цели прозрачност на информацията относно разходването на публични средства, както и осигуряване на връзка между различните нива на управление в системата на предучилищното и училищното образование.

За периода март 2023 - юни 2023 година, както следва:

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучаващата организация (одобрена и вписана в Информационния регистър програма)

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание на участват

1.

Създаване на професионално портфолио на педагогическите специалисти в електронен вид

СУ „Пейо Яворов“

03-04.04.2023 г.

9:00 - 17:00 ч

ДИКПО - Варна

55