През септември 1979 година започват строителните работи на нова училищна сграда в ж.к.”Вл.Варненчик”. С решение на Окръжната комисия по наименованията и ИК на ОНС от 15 януари 1980 година новото училище се именува „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”.

     Тържественото именуване и приемът на първите ученици става през учебната 1980/1981 година, като основно училище, за учебната 1983/1984 година е преобразувано в ЕСПУ. През 1989/90 година става СОУ, а от 01.08.2016 година става средно училище.

     Първият директор на училището е Димитър Иванов Дишев – магистър по „География и философия”, от Софийски университет. Същият изпълнява длъжността на директор от основаването на училището до 20.07.1998г.

     През годините негови заместник директори са били Йонко Койнов, Лиляна Георгиева, Корнелия Цончева, Катя Жечева, Димитрина Москова, Мариана Минова.

     От 21.07.1998г. след спечелен конкурс, длъжността директор се заема от Даринка Михова Божинова – магистър по „Математика и физика“, от  ШУ „Еп. Константин Преславски“, магистър по „Управление на образованието“ от междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието „ИНТЕРАУЛА“ – Кралство Холандия; специализация по математика, защитена в ШУ „Еп. Константин Преславски“ и I ПКС, защитена към Тракийския университет в Стара Загора.

    Заместник директори с голям принос  през този период са Мариана Минова, инж. Ваня Турлакова, Атанаска Липчева.

 

ХИМН НА СУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ 

текст Теодора Вичева и Диляна Димова

/ученици от 12 клас/

музика Татяна Петкова – учител по музика

 

УЧИЛИЩЕ С ИМЕ НА ПОЕТ,

ЯВОРОВ – ТВОРЕЦ НА КРАСОТА.

СЪБРАЛО С ГОДИНИ МЪДРОСТТА,

ПРEКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ТЕБ СЕГА.

 

ПРИПЕВ:

ТИ ОТКРИ ЗА МЕНЕ

ЗНАНИЯ, ЛЮБОВ,

ПРИЯТЕЛИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.

 

УЧИЛИЩЕ, РАЗКРИВАШ НИ СВЕТА,

УЧИШ НИ НА ЧЕСТ И ДОБРОТА.

С ЯВОРОВ В СЪРЦАТА ЩЕ ВЪРВИМ,

СЪС СПОМЕНА НЕЗАБРАВИМ.

 

 

 

 

 

Юбилейни издания

Материална база

На разположение на учители и ученици са 51 помещения, от които 30 класни стаи; 12 специализирани кабинета по: химия, физика, биология, география, изобразително изкуство, 4 компютърни кабинета, 3 физкултурни салона, открита спортна база, фитнес зала, актова зала, закрит училищен плувен басейн, библиотека, училищен музей.

Мисия

Ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Равнопоставеност, хуманизъм и толерантност, недопускане на дискриминация и равен достъп до качествено образование. Запазване и развитие на българската образователна традиция. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и творческите заложби на всеки ученик.

Основни цели на образователната училищна политика

Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. Придобиване на компетентности необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

Стратегии в дейността на училището

Издигане престижа на училището чрез работа по проекти и програми на общинско, национално и международно ниво. Качествено профилирано обучение с акцент на практическото приложение на изучаваното учебно съдържание. Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, утвърждаващи облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки възпитаник. Защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация и толерантност в обществото. Активна самостоятелна училищна политика. Високо качество на подготовката на учителите. Усъвършенстване на училищната стратегия за привличане на ученици в СУ „П. Кр. Яворов“. Въвеждане на мерки за намаляване броя на отсъствията. Ранна идентификация на обучителните трудности на учениците.