Уважаеми колеги,

СУ „П. Кр. Яворов“ спечели финансиране на проект по програма Еразъм +, Ключова дейност 1 на тема „Иновации и екипност - ключови компетентности за качествено преподаване и управление“ . Проектът ще се реализира в периода 1.09.2023 г. – 28.02.2025 г. и в него могат да участват педагогически и непедгогически кадри от училището ни по следните теми:

 1. Роботика и СТЕМ обучение – м. юли 2024 г. - Гърция
 2. Преподаване с промяна – 25-30.03.2024 г. – Испания
 3. Проектно-базирано обучение – 6-11.11.2023 г. Ирландия
 4. CLIL /Интегриране на съдържание и език в обучението/ в началното училище- 6-11.11.2023 г. Ирландия
 5. Как дигиталните инструменти могат да подпомогнат управлението на твоето училище – 11-16.03.2024 г. - Испания


Процедура за кандидатстване:

 1. Утвържадаване на комисия за провеждане на подбор за участие в проектните дейности в срок до 7.09.2023 г.
 2. Подаване на следните документи в срок до 12.09.2023 г. при техническия секретар на училището:
 • Автобиография в европейски формат
 • Мотивационно писмо, което да включва личните мотиви за кандидатстване и готовността за пълноценно участие във всички етапи на реализиране на проекта
 • Сертификат за владеене на английски език или друг документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика.
 1. Провеждане на писмен и устен тест по английски език
  на 13.09.2023 г.
 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати в срок до 18.09.2023 г.
 3. Обявяване на резултатите от селекцията в срок до 20.09.2023 г.
Еразъм +, Ключова дейност 1 на тема „Иновации и екипност – ключови компетентности за качествено преподаване и управление“