От месец октомври 2019 г. в СУ „Пейо Яворов“ стартира образователен проект  с наименование „Големият лов на растения“ в който се включени над 150  ученици от I до IV клас. Проектът се реализира по Програма Екоучилища и Toyota съвместно с  Ботанически градини Kю с национален координатор  Българско движение „Син флаг“. Целта е да се повиши нивото на осведоменост сред учениците за биоразнообразието с особено ударение върху растенията в училищния двор и свързаните с тях видове.

Този вълнуващ проект насърчава децата да изследват заобикалящата ги природа, да предприемат положителни действия  за нейното опазване.

Проектът започна с  изследване нивата на осведоменост на учениците относно биоразнообразието чрез анкети в I „а“, „б“, „в“ , II „а“,  III „а“ и  IV „а“ класове, за да се получат базисни данни. Първоначалното проучване ще се използва като еталон, спрямо който ще бъде сравнен последващ мониторинг. Децата проучват видовете растения в училищния двор, като ги отбелязват на карта с местообитанията им.

Първите дейности за повишаване осведомеността на учениците се осъществиха в III „а“ клас с класен ръководител Миланка Филипова. Младите естествоизпитатели извършиха наблюдение на дърветата в училищния двор. Вниманието бе насочено върху естествените сезонни промени на брезичките и  птиците, които кацат върху клонките им през есента. Децата изобразиха своите наблюдения върху рисунки, които закачиха върху клонките на брезите. Със събраните листа от есенния листопад те изработиха хербарии и есенни пана.

Дейностите по проекта „Големият лов на растения“ допринасят за развиване на критично мислене у децата и им предоставят възможност да дадат своя принос към науката и опазването на околната среда  #thegreatplanthunt, #ToyotaEurope, #EcoSchools, #БългарскоДвижениеСинФлаг.

Проект „Големият лов на растения“ – 2019