На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, информация, че могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ  за ученици, записани в VIII клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година. 

Постановление № 155 от 21 юли 2020 г.


Заповед за утвърждаване на държавния план прием и график на дейности по приема за VIII клас

Заповед на Директора за утвърждаване на училищна комисия относно план прием


Заповед РД-07-1118 от 24.06.2020 г.

Заповед РД-07-1119 от 24.06.2020 г.


Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Информация

Прием

 

Свободни места за ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 г., след трети етап на класиране, както следва:

Период за кандидатстване от 4.08.2020г. до 08.09.2020г. до 16 часа.

Профил

Свободни места

Софтуерни и хардуерни науки

0

Предприемачески

15

 

За учебната 2020/2021г. СУ "Пейо Яворов" - гр. Варна, обявява прием след завършено основно образование в две паралелки:

     Паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии.

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика

     Материално-техническата база на училището отговаря на всички съвременни изисквания за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес. Изградени са четири компютърни кабинети с локални мрежи и постоянен достъп до интернет. Три от тях са модернизирани през последните 2 години.


     Паралелка с профил "Предприемачески" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Предприемачество и Информационни технологии.

 

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика

     Материално-техническата база на училището отговаря на всички съвременни изисквания за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес. Изградени са четири компютърни кабинети с локални мрежи и постоянен достъп до интернет. Три от тях са модернизирани през последните 2 години.