Заповед за утвърждаване на държавния план прием и график на дейности по приема за VIII клас

Заповед на Директора за утвърждаване на училищна комисия относно план прием


Заповед РД-07-1118 от 24.06.2020 г.

Заповед РД-07-1119 от 24.06.2020 г.


Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Информация

Прием


Правила за участие в класиране за местата от Държавния план прием след завършено основно образование учебната 2021/2022 година

 

За учебната 2021/2022 г. СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна, обявява прием след завършено основно образование в две паралелки:

 

Профил

Места

Софтуерни и хардуерни науки

26

Предприемачески

26

 

     Паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии.

 

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика

 

     Паралелка с профил "Предприемачески" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Предприемачество и Информационни технологии.

 

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика