За учебната 2018/2019г. СУ "Пейо Яворов" - гр. Варна, обявява прием след завършено основно образование в две паралелки:

     Една паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии.

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика

Максимален бал - 36

     Материално-техническата база на училището отговаря на всички съвременни изисквания за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес. Изградени са четири компютърни кабинети с локални мрежи и постоянен достъп до интернет. Три от тях са модернизирани през последните 2 години.

 


     Една паралелка с профил "Предприемачески" с изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Предприемачество и Информационни технологии.

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х Г (СОО) + 1 х ИТ (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Максимален бал - 36

     Обучението по предприемачество цели активно развитие на инициативност, организираност, креативност, въображение и др. Знанията, които биха получили учениците, ще им бъдат полезни за да се подготвят за живота. Освен това СУ "Пейо Яворов" - гр. Варна от 7 години развива предприемачеството в клубни и извънкласни форми за учениците от I до X клас.

В СУ "Пейо Яворов" са обезпечени също кабинети по: химия, физика, биология, изобразително изкуство, модерен екокабинет, кабинет по чужд език, работилници по бит и технологии. Оборудвани са два физкултурни салона отговарящи на изискванията за развитие на спортни дейности, налична е също широкомащабна открита спортна база.

Училищната библиотека разполага с голям библиотечен фонд, който непрекъснато се обогатява.

Училището е обезпечено с медицинско обслужване и е осигурена стоматологична профилактика на учениците.

СУ "Пейо Яворов" разполага с високо квалифицирани учители - правоспособни специалисти в различни области.