Правила за участие в класиране за местата от Държавния план прием след завършено основно образование - 2024/2025 година

График на дейностите по приемането на учениците за учебната 2024/2025 година


ИНФОРМАЦИЯ за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства.
Информация


За учебната 2024/2025 г. СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна, обявява прием след завършено основно образование в две паралелки:

     Паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии.

    Форма на обучение: дневна

    Срок на обучение: 5 години

    Максимален брой ученици: 26

    Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х БЗО (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

БЗО (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по биология и здравно образование

 

     Професионална паралелка специалност "Приложно програмиране" код 4810301 от професия „Приложен програмист“ - код 481030 от професионално направление „Компютърни науки“-код 481, с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език.

     Форма на обучение:  дневна

     Срок на обучение: 5 години

     Максимален брой ученици: 26

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х БЗО (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

БЗО (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по биология и здравно образование