След успешното приключване на проекта "Обърната класна стая - от ученици за ученици" екипът на СУ "Пейо Яворов" спечели пореден проект по програмата ЕРАЗЪМ+, като този път кандидатурата бе по направление KA122-SCH - Краткосрочни проекти за мобилност на учители и административни служители в училищното образование. Темата на проекта е „Иновации и екипност - за качествено преподаване и управление“ и той ще бъде реализиран в периода 1.09.2023 – 28.02.2025 г.

Работата ни по проект КА1 ще даде възможност на наши колеги да почерпят знания, които впоследствие да споделят и успешно да внедрят в практиката ни като привлекат съмишленици сред колегията и извън нея. Убедени сме, че този подход поетапно ще доведе до промяна на учебната среда по посока по-голяма ангажираност на учениците и постигане на трайни знания и умения.

Важна наша цел е да се подготвят учители-лидери, които да насочват и подпомагат методическата подготовка на колегите си за въвеждане нови подходи на работа.

Планираме специалисти от СУ "Пейо Кр. Яворов" да се включат в образователни методически курсове, организирани в Гърция, Ирландия и Испания по теми, които представляват интерес за професионалното развитие на учителите и ръководните кадри и тясно кореспондират с училищните планове и документи:

  • Роботика и STEM в училище
  • Интегриране на съдържание и език в обучението в началното училище /CLIL/
  • Проектно-базирано обучение
  • Преподаване с промяна - /прилагане на творчески стратегии на преподаване/
  • Прилагане на дигитални инструменти в управлението на училището
Спечелен проект по програма ЕРАЗЪМ+