Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.

Участие на училището в проекта

Чрез проект "Образование за утрешния ден" СУ "Пейо Кр. Яворов" създаде 3 клуба по интереси в рамките на учебната 2019/2020 година:

  • C++ за начинаещи 5 клас - с ръководител Стойчо Казаков
  • C++ за начинаещи 6 клас - с ръководител Станислава Иванова
  • Дигитален свят - с ръководител Мария Д. Христова