Участие на училището в проекта

За учебната 2020/2021 година са създадени 2 клуба по интереси

 • В света на информационните технологии - с ръководител Стойчо Казаков
 • Дигитален свят - с ръководител Лилияна Миланова

Чрез проект "Образование за утрешния ден" СУ "Пейо Кр. Яворов" създаде 3 клуба по интереси в рамките на учебната 2019/2020 година:

 • C++ за начинаещи 5 клас - с ръководител Стойчо Казаков
 • C++ за начинаещи 6 клас - с ръководител Станислава Иванова
 • Дигитален свят - с ръководител Мария Д. Христова

Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел

 • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 • модернизиране на методите и средствата за обучение;
 • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.