От 11.11.2019 г. до 15.11.2019 год. се проведе първа работна визита в  Кохфидиш, Австрия,  по  проект „Flipped Classroom from students for students“ (Обърната класна стая - от ученици за ученици). Представители на нашето училище в срещата бяха  Пенка Никова – главен учител и Даниела Лазарова – старши учител по английски език. Това беше първа възможност за обмяна на идеи с нашите партньори от Австрия, Ирландия, Италия и Словения.  Учениците от училището-домакин бяха подготвили мило посрещане със знамената на всички страни и кратко представяне на всяка държава.

Обсъдихме програмата за предстоящата среща в Ирландия, което ще се проведе в периода 21-28.03.2020 г. В срещата ще участват пет ученици от нашето училище на възраст 13-14 години. Те ще бъдат подбрани след процедура за кандидатстване, която включва представяне на автобиография в европейски формат и кратко видео, с което всеки кандидат да посочи мотивите си за участие в проекта. Всяко училище ще подготви проект за лого, като в Ирландия ще се избере най-доброто за лого на проекта. Нашите ученици ще подготвят презентация, която ще включи информация за образователната ни система, история, география и културни особености.

През м. януари във всички училища ще се проведе анкета сред учениците посредством Surveymonkey, с която да се уточнят образователните области, в които се срещат най-големи трудности. Това ще очертае темите, върху които ще се изработват видеа за реализиране на метода на обърнатата класна стая.

В рамките на работната среща бе осъществено обучение на участващите учители за работа с инструменти за подготовка на учебни материали, като Screencast-o-matic, H5P.org, Storyboard.

Срещата бе ползотворна и даде добър старт за по-нататъшните дейности по проекта.

Даниела Лазарова – координатор на проекта за училището

Първо работно посещение по проект „Еразъм+“