Родителска среща за новосформираните паралелки и за тези с нови класни ръководители през учебната 2023/2024 година

Еразъм +, Ключова дейност 1 на тема „Иновации и екипност – ключови компетентности за качествено преподаване и управление“

Родителска среща за първи клас

Tържествено награждаване и получаване на сертификат за асоцииран член на ИКТ Клъстер Варна на СУ “Пейо Яворов”

Тържество в четвъртите класове по случай завършването на начална степен на основно образование

Ученик от „Пейо Яворов“ спечели златен медал в Държавното първенство по ката

Световна олимпиада по английски език Hippo English Olympiad

Иновативен урок – ФИТНЕС – ЕНЕРГИЯ – МАТЕМАТИКА

Varna Smart Challenges – 2023

Зооизложба 2023 ❤️

Ученици се включват и печелят награди в конкурс на Института по океанология – Варна

Плувен празник – Здравей лято 2023

43 гoдини СУ “Πейо Kp. Явopoв” – Патронен празник

ВАЖНО!!! До учениците от VII-те класове и техните родители

Иновативен урок по биология и здравно образование „Нашата храна“

Иновативен урок по Български език и литература „Храната в литературата“

Събитие по НП „Иновации в действие“ в ИО на БАН – Варна

Иновативни форми на обучение провокират потенциала на учениците

Честит 3-ти март!

Иновативен урок по География и икономика „Среда и хранене“

Работно време на г-жа Даринка Стоянова - Директор на СУ "Пейо Крачолов Яворов"

Всеки ден: 8:30 - 17:00

Приемен ден 

Сряда: 9:30 - 10:30 (след предварителна уговорка)

Телефон за връзка: 052/518 543

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна 

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Всеки работен ден в електронна среда работи екип психолози от Общинския център за психологична подкрепа към дирекция „Образование имладежки дейности“.
Въпроси могат да бъдат изпращани и по електронна поща.

 

График и контакти:
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант,координатор
• всеки работен ден от 10ч. – 13ч.; 0882 567 038
e-mail: empatia@abv.bg
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
• всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com; 0887 498 047
Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
• всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728
Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Телефони за връзка с психолозите в СУ "Пейо Кр. Яворов":

0889 956765 - Марина Димитрова
0896 577727 - Станислав Станев

 

Педагогически колектив

     Колективът на СУ “Пейо Кр. Яворов” наброява 86 специалисти, от които 66 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия,

Училищни Документи

Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за

Проекти

СУ “Пейо Кр. Яворов” традиционно работи по общински, национални и международни проекти с различна насоченост – учебни дисциплини, творчество, екология, личностни взаимоотношения, иновативни практики на обучение. “Еразъм+” и “Коменски” Проект “Подкрепа за успех” Проект “Образование за утрешния ден” Еко-проекти “Твоят