Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

Информация за същността на всеки вид социална услуга;

Практически насоки за действия при инцидент;

Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

 

Основна училищна документация:

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Организация учебен ден

Годишен план за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

План за квалификационна дейност

Списък на учебниците за учебната 2024-2025 година

Спортен календар

Политика за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за сътрудничество при случаи на деца, жертви или в риск

Процедура за уведомяване на ръководството при инциденти

Правила по ЗЗЛПСПОИН

Отчет по ЗДОИ за 2023 година

Правила за достъп до обществена информация

Процедура по медиация

Правилник медиация

Процедура налагане на санкции на ученици

План-програма за взаимодействие между училищната общност и родителите

Програма за подкрепа на личностното развитие

Политика за подкрепа на личностното развитие

Правилник за организиране на пропускателния режим