График на дейности по приема за VIII клас


Заповед №РД 06-419/29.04.2022 г

Заповед №РД09-1808/31.08.21 г.


ИНФОРМАЦИЯ за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства.

Информация


За учебната 2022/2023 г. СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна, обявява прием след завършено основно образование в две паралелки:

     Паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии.

    Форма на обучение: дневна

    Срок на обучение: 5 години

    Максимален брой ученици: 26

    Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика

 

     Професионална паралелка специалност "Приложно програмиране" код 4810301 от професия „Приложен програмист“ - код 481030 от професионално направление „Компютърни науки“-код 481, с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език.

     Форма на обучение:  дневна

     Срок на обучение: 5 години

     Максимален брой ученици: 26

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика