През септември 1979 година започват строителните работи на нова училищна сграда в ж.к.”Вл.Варненчик”. С решение на Окръжната комисия по наименованията и ИК на ОНС от 15 януари 1980 година новото училище се именува „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”.

     Тържественото именуване и приемът на първите ученици става през учебната 1980/1981 година, като основно училище, за учебната 1983/1984 година е преобразувано в ЕСПУ. През 1989/90 година става СОУ, а от 01.08.2016 година става средно училище.

     Първият директор на училището е Димитър Иванов Дишев – магистър по „География и философия”, от Софийски университет. Същият изпълнява длъжността на директор от основаването на училището до 20.07.1998г.

     През годините негови заместник-директори са били Йонко Койнов, Лиляна Георгиева, Корнелия Цончева, Катя Жечева, Димитрина Москова, Мариана Минова.

     От 21.07.1998г. след спечелен конкурс, длъжността директор се заема от Даринка Михова Божинова – магистър по „Математика и физика“, от  ШУ „Еп. Константин Преславски“, магистър по „Управление на образованието“ от междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието „ИНТЕРАУЛА“ – Кралство Холандия; специализация по математика, защитена в ШУ „Еп. Константин Преславски“ и I ПКС, защитена към Тракийския университет в Стара Загора.

    Заместник-директори с голям принос  през този период са Мариана Минова, инж. Ваня Турлакова, Атанаска Липчева.

    На 12.08.2020 година, след спечелен конкурс, е назначена за директор на училището - Даринка Йорданова Стоянова - магистър „Начална училищна педагогика“ от ВПИ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен; бакалавър „Начална училищна педагогика с английски език“  от ШУ „Еп. Константин Преславски“ ; магистър „Управление на образованието“ от ВСУ „Черноризец Храбър;  I ПКС, защитена към ШУ „Еп. Константин Преславски“.

 

ХИМН НА СУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ 

текст Теодора Вичева и Диляна Димова

/ученици от 12 клас/

музика Татяна Петкова – учител по музика

 

УЧИЛИЩЕ С ИМЕ НА ПОЕТ,

ЯВОРОВ – ТВОРЕЦ НА КРАСОТА.

СЪБРАЛО С ГОДИНИ МЪДРОСТТА,

ПРEКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ТЕБ СЕГА.

 

ПРИПЕВ:

ТИ ОТКРИ ЗА МЕНЕ

ЗНАНИЯ, ЛЮБОВ,

ПРИЯТЕЛИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.

 

УЧИЛИЩЕ, РАЗКРИВАШ НИ СВЕТА,

УЧИШ НИ НА ЧЕСТ И ДОБРОТА.

С ЯВОРОВ В СЪРЦАТА ЩЕ ВЪРВИМ,

СЪС СПОМЕНА НЕЗАБРАВИМ.

 

 

 

 

 

Юбилейни издания

Материална база

На разположение на учители и ученици са 51 помещения, от които 30 класни стаи; 12 специализирани кабинета по: химия, физика, биология, география, изобразително изкуство, 4 компютърни кабинета, 3 физкултурни салона, открита спортна база, фитнес зала, актова зала, закрит училищен плувен басейн, библиотека, училищен музей.

Мисия

Ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Равнопоставеност, хуманизъм и толерантност, недопускане на дискриминация и равен достъп до качествено образование. Запазване и развитие на българската образователна традиция. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и творческите заложби на всеки ученик.

Основни цели на образователната училищна политика

Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. Придобиване на компетентности необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

Стратегии в дейността на училището

Издигане престижа на училището чрез работа по проекти и програми на общинско, национално и международно ниво. Качествено профилирано обучение с акцент на практическото приложение на изучаваното учебно съдържание. Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, утвърждаващи облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки възпитаник. Защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация и толерантност в обществото. Активна самостоятелна училищна политика. Високо качество на подготовката на учителите. Усъвършенстване на училищната стратегия за привличане на ученици в СУ „П. Кр. Яворов“. Въвеждане на мерки за намаляване броя на отсъствията. Ранна идентификация на обучителните трудности на учениците.