Доставка на учебници и учебни помагала за III и VІІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции