Уважаеми родители и ученици,
Началото на учебната 2020/2021 година ще започне присъствено. МОН предложи своя план от мерки, които да прилагат училищата и здравните препоръки са водещите при промените тази година. Следващите месеци ще бъдат динамични и ще се вземат решения на момента.
През учебната година учениците и учителите от начален етап ще бъдат разделени от учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Ще използваме четири входа, от които учениците и учителите ще влизат в сградата на училището. На централен вход е осигурена охрана. На входовете 1, 2 и 3 ще осъществяваме пропускателен режим с дежурни учители по график /преди часовете и след приключване на занятията/. През останалото време входове 1, 2 и 3 ще бъдат заключени.
Учебните часове ще започват стъпаловидно. Училището няма да използва звънец.
Учебните часове по всички учебни предмети с изключение на информатика, информационни технологии, компютърно моделиране и физическо възпитание и спорт за учениците от I до XII клас ще се осъществяват в класната стая.
Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие.
Използването на кабинетите по ИТ ще става по график. Преди започване на работа, всеки преподавател и всеки ученик задължително дезинфекцират мишката, клавиатурата и работната маса, на която ще работят с дезинфектант на алкохолна основа под формата на спрей, който след това се избърсва с еднократна хигиенна кърпа/салфетка, която се изхвърля в коша за отпадъци.
За спорт, физическа активност и учебни часове на открито учениците от I – IV клас ще използват определени части от двора, залата за танци и малък физкултурен салон. Учениците от V – XII клас ще използват обособени места от двора, малък и голям физкултурен салон. /Приложение 1/
За всяка класна стая има осигурен флакон с дезинфектант за ръце и течен сапун. Ще очакваме родителите да осигурят за децата си маски и мокри кърпички, с които да почистват местата си. В санитарните помещения са осигурени топла вода, хартиени кърпи за еднократна употреба и сапун за ръце.
На учителите са осигурени шлемове.
Всички ученици, учители и служители на СУ „П. Кр. Яворов“ са длъжни да мият ръцете си със сапун или дезинфектант след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито или занимания по физическо възпитание и спорт, при кихане и кашляне.
Всички ученици, учители и служители на СУ „П. Кр. Яворов“ трябва да елиминират вредни за здравето навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
Всички групи за извънкласни дейности ще допускат само ученици от една и съща паралелка.
Движението по коридорите ще се осъществява в дясната страна по посока на движението.
Учениците в начален етап ще получават подкрепителна закуска и плодове/зеленчуци по схемата „Училищен плод“ в класните стаи.
Обедното хранене ще се осъществява в класните стаи, като преди и след хранене се извършва дезинфекция. Храната и приборите за еднократна употреба ще бъдат индивидуално опаковани за всеки ученик. Учениците нямат право да споделят общи храни и напитки.
В СУ „П. Кр. Яворов“ няма да има училищен бюфет. Смесването на ученици от различни паралелки пред него ще бъде неизбежно. Молбата ни е да осигурите в ученическата раницата закуска и вода.
Занятията от ЦОУД ще приключват стъпаловидно по график:
I клас – 17:00 часа – вход 2
II клас – 17:10 часа – вход 1
III клас – 17:20 часа – вход 2
IV клас – 17:30 часа – вход 1
Учениците от начален етап, съпроводени от класните си ръководители, излизат от сградата на училището организирано през определените входове за всеки клас. Молбата ни е децата да бъдат посрещани в определеното време. Родителите могат да вземат детето си по-рано от училище по уважителни причини, след предварително уведомяване на класен ръководител или учител ЦОУД.
По време на учебните занятия не се препоръчва влизане на родители в двора на училището.
Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират училищното ръководство за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.
В хода на годината, в случай на заболял ученик и карантиниране на паралелката, а при по-сериозни ситуации и на цялото училище, СУ „П. Кр. Яворов“ има готовност за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/. ОЕСР се осъществява в училището, в което се обучават учениците.
От тази учебна година в СУ „П. Кр. Яворов“ се въвежда електронен дневник, виртуална класна стая и ОЕСР ще се осъществява в платформата на Shkolo.bg. За целта всеки родител трябва да се регистрира в платформата. https://app.shkolo.bg/
При синхронно ОЕСР се поставят оценки и отсъствия на учениците.
Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяването на обучение или 25 астрономически часа седмично при работна седмица от 5 работни дни.
Учителите са длъжни да уведомят медицинското лице в училище, ако забележат ученик с грипоподобни симптоми.
Определени са две класни стаи /104 за начален етап и кабинета по готварство за прогимназиален и гимназиален етап/, в които учениците ще бъдат отделени при необходимост до пристигане на родител. Учениците над 14-годишна възраст могат сами да се приберат, но родителите задължително се уведомяват за това.
Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърдено седмично разписание, след което се завръщат обратно в училище.
Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците продължава в електронна среда от разстояние по утвърдено седмично разписание, след което се завръщат обратно в училище.
Трябва максимално да се ограничат контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на обучение в школи и при заниманията по интереси. При необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, учениците трябва да бъдат разредени и да се осигури нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
Сътрудничеството и добрата комуникация между родители и учители винаги е от полза за учениците. Тази година ние ще обучаваме ученици в класната стая, но някои ще учат практически от дома и силното партньорство ще бъде по-важно от всякога.
Очаква ни необичайна, различна учебна година, да бъдем отговорни и толерантни!

Бъдете здрави!

Д. Стоянова

Директор на СУ „П. Кр. Яворов“ - Варна

Обръщение на Директора на СУ “Пейо Крачолов Яворов”