Доставка на учебници и учебни помагала за I, II и IV клас за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции”